Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 lub 50
+48 606 978 368
koszyk pusty | 0 zł
zobacz koszyk
Wektor - Artykuły biurowe i szkolne :: Regulamin

Regulamin Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Internetowa Platforma Handlowa wektorbiuro.pl, dostępna pod adresem www.wektorbiuro.pl, służąca do obsługi firm, instytucji i osób prywatnych stanowi własność i prowadzona jest przez firmę Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków, Poland

Kapitał zakładowy: 63 700 zł

NIP: 6792712646

Regon: 350631637

Numer KRS: 0000102483, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel./fax: 12/2920248 do 51, 6503135, 6503155

Numer konta bankowego w Banku PeKaO S.A.:

45 1240 4588 1111 0000 5486 8436


2. Definicje przyjęte w niniejszym dokumencie:

Sprzedający – Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., właściciel Internetowej Platformy Handlowej wektorbiuro.pl

Klient – jednostka organizacyjna lub osoba prywatna, nabywająca towary od Sprzedającego.

Platforma - Internetowa Platforma Handlowa wektorbiuro.pl

Towar, Towary – produkty i usługi sprzedawane przez Sprzedającego, dostępne na Platformie.

Koszyk – narządzie Platformy umożliwiające złożenie zamówienia, zawierające ilości i ceny towarów, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, dopuszczające możliwość zmian w zamówieniu przed jego wysłaniem do Sprzedającego.

Umowa – pisemna lub ustna umowa kupna/sprzedaży, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, wymagająca dla swej ważności złożenia zamówienia przez Klienta i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Przesyłka typowa – przesyłka, której waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, których suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie przekracza 180 cm.

3. Dane zamieszczone na Platformie wektorbiuro.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do sprostowania oczywistych błędów pisarskich lub arytmetycznych, dostrzeżonych w opisie towarów dostępnych na Platformie.

5. Opisy i zdjęcia towarów przygotowywane są z należytąstarannością. Sprzedający informuje jednak, że mogą pojawić się nieznaczne różnice pomiędzy odwzorowaniem wyglądu Towaru na zdjęciu zamieszczonym na Platformie, a jego rzeczywistym wyglądem lub mało znaczące nieścisłości w opisie poszczególnych Towarów, nie mające wpływu na parametry i funkcjonalność produktu. Sprzedający dołoży starań, aby na bieżąco eliminować tego rodzaju niedokładności. W przypadku powstania ewentualnych wątpliwości Klient upoważniony jest do zgłoszenia swoich uwag Sprzedającemu, który niezwłocznie udzieli wszelkich wyjaśnień i skoryguje powstałe nieścisłości.

6. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży na Platformie wektorbiuro.pl używane są w celach identyfikacyjnych, mogą być chronione i zastrzeżone zgodnie z Ustawą o Prawie własności przemysłowej.

7. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Platformy są nowe i pozbawione wad fizycznych.

8. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

§ 2. Ceny

1. Na Platformie podane są ceny netto oraz brutto Towarów (uwzględniające podatek VAT) w złotych polskich.

2. Ceny Towarów opisanych jako „na zamówienie”, mogą ulec zmianie. O ewentualnej zmianie ceny Towaru „na zamówienie” Klient zostanie poinformowany przed realizacją zamówienia. Zamówienie będzie zrealizowane po zaakceptowaniu przez Klienta zmienionej ceny. Klient ma prawo nie zaakceptować zmienionej ceny i odstąpić od Umowy .

3. Ceny Towarów podawanych na Platformie nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Ceny Towarów na Platformie mogą ulegać zmianom. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji przez Sprzedającego.


§ 3. Dostępność Towarów


1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby Towary oferowane na Platformie były stale dostępne w magazynie (nie dotyczy Towarów określonych jako "na zamówienie"). W przypadku jednak przejściowej niedostępności określonego Towaru, a co za tym idzie braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym terminie, Sprzedający poinformuje Klienta o realnym terminie realizacji lub zaproponuje Towar równoważny o nie gorszej jakości.

2. Jeżeli nowy termin realizacji lub proponowany Towar równoważny nie zostanie zaakceptowany przez Klienta może on odstąpić od Umowy, zamówienie zaś zostaje anulowane.

3. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, za które Klient dokonał już płatności i które Klient zdecydował się anulować, wpłacona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na podane przez niego konto bankowe w terminie do 5 dni roboczych.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentu Towarów z Platformy związanych w szczególności ze zmianą asortymentu Towarów dostarczanych Sprzedającemu przez jego kontrahentów. Jeżeli zamówienie na dany produkt pojawi się w momencie jego usuwania z Platformy, Klient zostanie powiadomiony o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia. Sprzedający może zaproponować zamiennik wycofanego produktu. Klient może nie zaakceptować zamiennika i odstąpić od Umowy, w takim przypadku zamówienie zostanie anulowane.


§ 4. Składanie zamówień


1. Dostęp do Platformy i składanie zamówień jest możliwe 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Do składania zamówień na Platformie nie jest wymagana rejestracja konta Klienta.

3. W trakcie rejestracji konta Klienta na Platformie Klient wprowadza swoje dane teleadresowe, a także login i hasło do systemu Platformy.

4. Klienci niezarejestrowani proszeni są o wprowadzenie swoich danych teleadresowych oraz adresu dostawy każdorazowo przy składaniu zamówienia.

5. Tworzenie zamówienia przez Klienta polega na dodawaniu określonych produktów do Koszyka wraz z zamawianą ilością. Do momentu wysłania zamówienia do Sprzedającego Kupujący może dowolnie korygować zawartość Koszyka.

6. Po zakończeniu wprowadzenia Towarów do Koszyka Klient może podać adres dostawy inny niż adres jego zamieszkania lub siedziby, wybrać formę zapłaty oraz sposób dostarczenia przesyłki.

7. Klient może wycofać zamówienie po jego złożeniu lub zmienić zawartość zamówienia pod warunkiem, że nie zostało ono już wysłane z magazynu Sprzedającego. W tym celu należy jak najszybciej skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sprzedającego pod numerem telefonu 12/2920248 do 51 i przesłać informację o zmianach na adres e-mail: zamowienia@wektorbiuro.pl.

8. W przypadku gdy Klient wybrał opcję płatności przelewem powinien dokonać jej nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Sprzedającego informacji, że zamówienie jest gotowe do realizacji.

9. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedającego Klient płacący przelewem powinien dokonać płatności na konto Sprzedającego w Banku PeKaO S.A.:

45 1240 4588 1111 0000 5486 8436.

10. W przypadku Towarów produkowanych/dostarczanych na specjalne zamówienie Klienta Sprzedający może wystąpić o podpisanie dodatkowej Umowy, zawierającej szczególne warunki realizacji takiego zlecenia.


§ 5. Potwierdzanie i realizacja zamówień


1. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający weryfikuje je i wysyła potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail w możliwie krótkim terminie, zasadniczo nie przekraczającym 3 godzin roboczych od wysłania zamówienia.

2. W przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości dotyczących zamówienia Sprzedający przed wysłaniem potwierdzenia kontaktuje się z Klientem na podany w zamówieniu numer telefonu lub adres e-mail.

3. Jeżeli z powodu braku kontaktu z Klientem nie uda się dokonać weryfikacji zamówienia, które tego wymaga, jego realizacja ulegnie przesunięciu w czasie, aż do chwili skontaktowania się z Klientem.

4. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość kolejnej weryfikacji zamówienia, a w wyjątkowych wypadkach prawo do wstrzymania jego realizacji do czasu ukończenia w/w weryfikacji.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Klient dwukrotnie odmówi przyjęcia zamówionego Towaru lub odmówił płatności (dotyczy płatności przy odbiorze). W takim przypadku konto Klienta zostanie zawieszone.

6. Wysyłka zamówionego Towaru z magazynu Sprzedającego następuje w tym samym lub następnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego oraz wpłynięcia płatności na konto sprzedającego, chyba, że Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, lub płatności przy odbiorze własnym lub przy dostawie transportem Sprzedającego. W takim przypadku wysyłka następuje niezwłocznie.

7. Wraz z Towarem Klient otrzymuje dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny) wystawiony przez Sprzedającego.

8. Zamówiony Towar Sprzedający dostarcza własnym transportem do Klientów na terenie Krakowa, Wieliczki oraz Skawiny, chyba że Klient zdecyduje się na inny sposób realizacji dostawy.

9. Wysyłka Towaru w pozostałe rejony Polski odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich UPS lub InPost.

10. Klient może również osobiście odebrać zamówiony towar z magazynu Sprzedającego.

11. Termin dostawy realizowanej przez firmę kurierską nie powinien przekraczać 24 godzin od momentu odbioru przesyłki z magazynu Sprzedającego.


§ 6. Koszty dostawy


1. Przy zamówieniach będących Przesyłkami Typowymi (których waga nie przekracza 30 kg i o gabarytach, których suma wymiarów długość + szerokość + wysokość nie przekracza 180 cm) o wartości powyżej 250,00 zł brutto Kupujący z terenu Polski nie jest obciążany kosztami dostawy.

2. Dostawa zamówienia o wartości do 249,99 zł brutto, które spełnia wymagania Przesyłek Typowych, jest odpłatna. Koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach sklepu www.wektorbiuro.pl w zakładce informacyjnej "Warunki dostawy" oraz w trakcie składania zamówienia.

3. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. Przesyłka kurierska UPS
b. Przesyłka kurierska InPost
c. Paczkomaty InPost
d. Transport własny Sprzedającego na terenie Krakowa
e. Odbiór własny

4. Dostawa realizowana transportem własnym Sprzedającego jest bezpłatna, przy zamówieniu o wartości powyżej 59,00 zł brutto. Zamówienia o wartości 58,99 zł brutto, realizowane transportem własnym Sprzedającego, obciążone są kosztami 9,90 zł brutto.

5. Koszty dostawy przesyłek nietypowych ustalane są zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej. Sprzedający informuje Klienta o kosztach związanych z realizacją takich przesyłek w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji. Jeżeli koszt dostawy przesyłki nietypowej okaże się zbyt wysoki w stosunku do oczekiwań Klienta może on anulować złożone zamówienie.


§7. Formy płatności


1. Sprzedający proponuje swoim Klientom następujące formy płatności:

a) przedpłata przelewem na konto bankowe w Banku PeKaO S.A.,

b) płatność elektroniczna poprzez system PayU,

c) gotówką za pobraniem; przy tej formie płatności doliczana jest opłata 7 zł brutto,

d) gotówką przy odbiorze własnym lub przy dostawie transportem Sprzedającego.

2. Klienci posiadający umowę o współpracy ze Sprzedającym dokonują płatności zgodnie z indywidualnie ustalonymi warunkami.


§ 8. Gwarancja, reklamacje, rękojmia


1. Produkty dostępne na Platformie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Warunki gwarancji są określone na załączonym do towaru druku gwarancji wystawionym przez gwaranta lub są realizowane zgodnie z polskim prawem na podstawie paragonu lub faktury VAT.

2. Wszystkie produkty, które nie posiadają odrębnej gwarancji producenta, obejmuje 24-miesięczna rękojmia Sprzedającego na warunkach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.

3. Sprzedający informuje, iż przystąpi do rozpatrywania reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu. Im szybciej Klient zgłosi swoje roszczenia, tym szybciej Sprzedający będzie w stanie przystąpić do ich rozpatrywania.

4. Reklamację można zgłaszać telefonicznie pracownikom Działu Obsługi Klienta Sprzedającego (tel. 12/6503135, 12/6503155, 12/2920250, 12/2920251). Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedającego, lub pocztą e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.

5. Towar reklamowany przez Klienta z Krakowa lub najbliższych okolic (Skawina, Wieliczka) odbierany jest przez Sprzedającego. W pozostałych przypadkach Klient odsyła reklamowany Towar na koszt Sprzedającego na adres: Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków lub uzgadnia ze Sprzedającym termin odbioru przesyłki z reklamowanym towarem przez firmę kurierską. Odbiór takiej przesyłki zleca firmie kurierskiej Sprzedający.

6. Reklamację uważa się za uzasadnioną, gdy Towar posiada wadę fabryczną, lub gdy nosi znamiona uszkodzenia mechanicznego w czasie transportu zamówionego Towaru do Klienta lub gdy dostarczony został Towar niezgodny z zamówieniem Klienta.

7. Gdy reklamacja okaże się uzasadniona Sprzedający wymienia Towar na nowy, wolny od wad i dostarcza go do Klienta na swój koszt.

8. W razie braku możliwości wymiany wadliwego Towaru na nowy Sprzedający dokona jego naprawy.
W przypadku braku możliwości dokonania naprawy Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem dostarczenia reklamowanego Towaru, jeżeli Klient realizował wysyłkę takiego towaru na własny koszt.

9. Za niezgodność Towaru z umową nie może być uznana sytuacja, w której Klient został poinformowany i wyraził zgodę na zmiany w umowie np. w sytuacji, gdy zgodził się na zamiennik Towaru, lub na Towar powystawowy, lub z wyprzedaży.

10. Inne wady wykryte w trakcie użytkowania zakupionego Towaru, a nie wynikające z jego naturalnego zużycia, prosimy niezwłocznie zgłaszać telefonicznie pracownikom Działu Obsługi Klienta Sprzedającego (tel. 12/6503135, 12/6503155, 12/2920250, 12/2920251). Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, zamieszczonego na stronie Sprzedającego, lub pocztą e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.

11. Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w terminie do 14 dni począwszy od dnia przekazania wadliwego produktu przewoźnikowi. Do reklamowanego produktu Klient powinien dołączyć kopię dowodu zakupu oraz opis usterki lub wady produktu, zawierający również dane kontaktowe do osoby reklamującej.

12. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany do Kupującego transportem Sprzedającego, kierowca ma obowiązek sprawdzić przy odbiorcy stan przesyłki. W przypadku wykrycia uszkodzenia Towaru lub jego braku kierowca sporządza protokół reklamacji, podpisywany przez odbiorcę i zabiera reklamowany Towar do magazynu Sprzedającego. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po dostarczeniu protokołu do Sprzedającego.

Pobierz formularz reklamacyjny


§ 9. Ochrona danych osobowych


Właściciel Platformy wektorbiuro.pl, jako Administrator Danych Osobowych, przekazywanych przez Klientów Platformy, zapewnia iż:

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46,'WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Klientów i są gromadzone wyłącznie w celu realizacji umowy oraz jeżeli pozyskano zgodę na wykorzystanie do celów marketingu własnego, dotyczącego oferowanych produktów.

3. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane stronom trzecim za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji Umowy. W celu zrealizowania płatności poprzez system PayU dane osobowe są udostępniane firmie PayU S.A., zaś w celu dostarczenia przesyłek z zamówionymi towarami - firmom kurierskim UPS oraz DPD.

4. Pozostałe kwestie związane z ochroną danych osobowych Klienta omówione zostały w dokumencie Polityka Prywatności, który dostępny jest pod adresem http://www.wektorbiuro.pl/a23,polityka-prywatnosci


§ 10. Odstąpienie od umowy


1. Niezależnie od przypadków wskazanych powyżej w treści niniejszego Regulaminu, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej Umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

2. Klient może odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania Towaru, a w przypadku, gdy Towar dostarczany jest Klientowi partiami lub w częściach – w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania ostatniej partii lub części Towaru.

3. Klientowi przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy jeszcze przed otrzymaniem Towaru.

4. Klient może odstąpić od Umowy poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza, zamieszczonego na stronie Sprzedającego lub pocztą e-mail na adres: zamowienia@wektorbiuro.pl.

5. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone przed upływem wskazanego wyżej terminu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą, a w przypadku, gdy odstąpienie następuje jeszcze przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji – oferta Klienta przestaje wiązać.

7. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest Towar:

a) nieprefabrykowany ( nietypowy ), wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

c) który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Link do szczegółowego pouczenia o prawie do odstąpienia


§ 11. Zwroty Towarów pełnowartościowych


1. Klient, który odstąpił od Umowy, ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwracany Towar winien być w stanie nie pogorszonym, bez oznak użytkowania i w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu.

2. Towar zwracany Klient odsyła na własny koszt na adres Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7, 30-723 Kraków. Do Towaru zwracanego powinien być dołączony dowód potwierdzający zakup oraz dane dotyczące konta bankowego, na które Sprzedający powinien dokonać zwrotu środków.

3. Ze względu na to, iż przy zwrocie Towaru Klient dokonuje przesyłki na własny koszt, zwroty „za pobraniem” nie będą przyjmowane.

4. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe zabezpieczenie Towaru zwracanego przed uszkodzeniami powstałymi w trakcie przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikłych z nieprawidłowego zabezpieczenia, towar nie będzie przyjęty.

5. Kwota równa wartości zwracanego Towaru, odpowiadająca kwocie na dowodzie potwierdzającym zakup, zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że wyrazi on zgodę na zwrot powyższych kwot w drodze przelewu na jego rachunek bankowy. Zwrot płatności na rzecz Klienta nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

6.Koszty odesłania Towaru przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 12. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów dotyczących realizacji postanowień niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, ustalony zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie zarejestrowanych Klientów.

4. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na zmiany wprowadzone do regulaminu i niezwłocznie zwrócić się do Właściciela Platformy o usunięcie jego konta z bazy Platformy. Jeżeli tego nie zrobi przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmieniony regulamin.

Starsze wersje regulaminu:WektorBiuro
Kontakt
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków, Polska
Biuro Obsługi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz więcej
Możliwa płatność on-line
w systemie

Znajdź nas na:
Copyrights 2013 Wektor Artykuły Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron