Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 do 51
koszyk pusty | 0 z
zobacz koszyk
Informacje :: Polityka prywatno軼i
Polityka prywatno軼i - platforma handlowa dzia豉j帷a pod adresem wektorbiuro.pl.

1. Informacje og鏊ne:

O鈍iadczenie dotycz帷e ochrony danych osobowych na internetowej platformie handlowej dzia豉j帷ej pod adresem wektorbiuro.pl przygotowane zosta這 przez firm Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., z siedzib w Krakowie (30-723) przy ul. Golik闚ka 7, wpis do KRS nr 0000102483, nr NIP 679-271-26-46, nr Regon 350631637 i stanowi 鈍iadectwo dostrzegania przez ni problem闚 ochrony prywatno軼i w handlu internetowym.

Definicje:

U篡tkownik – osoba zarejestrowana w systemie internetowej platformy handlowej www.wektorbiuro.pl.
Klient jednorazowy – osoba kt鏎a dokona豉 zakupu  w systemie internetowej platformy handlowej www.wektorbiuro.pl z pomini璚iem systemu rejestracji.
Administrator Sklepu ( Administrator Danych Osobowych) -  Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., z siedzib w Krakowie (30-723) przy ul. Golik闚ka 7.
Sklep – internetowa platforma handlowa dzia豉j帷a pod adresem wektorbiuro.pl prowadzona i administrowana przez Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o., z siedzib w Krakowie (30-723), przy ul. Golik闚ka 7.

2. Zasady zbierania i przetwarzania przez Wektor Artyku造 Biurowe Sp. z o.o. danych osobowych, obowi您uj帷e w Sklepie wektorbiuro.pl

2.1  Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez U篡tkownik闚, a tak瞠  Klient闚 jednorazowych s  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa, w szczeg鏊no軼i w zgodzie z Ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p霩n.zm.).

2.2  Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Sklepie ograniczone jest wy陰cznie do danych niezb璠nych do 鈍iadczenia us逝g tzn. do realizacji transakcji zawieranych z Klientami.

2.3  Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu s逝膨 realizacji zobowi您a wobec U篡tkownik闚 oraz Klient闚 jednorazowych  Sklepu – a zatem gromadzone s wy陰cznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu w豉snego (newsletter, program lojalno軼iowy) dotycz帷ego oferowanych produkt闚 i 鈍iadczonych us逝g przez Administratora Sklepu zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z p騧n. zm.).

2.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa si w trakcie rejestracji w Sklepie, lub w przypadku Klient闚 jednorazowych – w trakcie wype軟iania formularza dostawy.

2.5 W trakcie rejestracji zbierane s nast瘼uj帷e dane osobowe U篡tkownika: Imi, Nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, numer NIP, ( je郵i  U篡tkownikiem jest osoba reprezentuj帷a firm), dane adresowe.

2.6 Dane osobowe Klient闚 jednorazowych s  przechowywane jedynie przez okres niezb璠ny do wykonania i ostatecznego zako鎍zenia transakcji, chyba 瞠 Klient wybierze opcj newsletter.  W takim przypadku w bazie  Sklepu przechowywany b璠zie adres mailowy Klienta jednorazowego.

2.7 Adresy IP U篡tkownik闚 i Klient闚 jednorazowych  zapisywane s jedynie w logach serwera i wykorzystywane wy陰cznie w celu diagnozowania problem闚 zwi您anych z prac serwera, analiz narusze bezpiecze雟twa oraz  dla potrzeb  zarz康zania Sklepem. Informacje te w 瘸den spos鏏 nie s 陰czone z danymi osobowymi U篡tkownik闚.

2.8 Na podstawie uzyskanych danych osobowych mog by sporz康zane zbiorcze, og鏊ne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmuj one zwykle informacje o ogl康alno軼i Sklepu. Zestawienia te nie zawieraj jednak 瘸dnych danych osobowych pozwalaj帷ych na identyfikacj pojedynczych U篡tkownik闚.

2.9 Dane U篡tkownik闚 oraz Klient闚 jednorazowych Sklepu nie s udost瘼niane osobom  trzecim, za wyj徠kiem sytuacji gdy udost瘼nienie takie wynika z obowi您uj帷ych przepis闚 prawa obliguj帷ych Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak r闚nie w sytuacji, gdy udost瘼nienie to jest niezb璠ne do realizacji zam闚ie.

2.10 Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za u豉twienie dost瘼u U篡tkownikom do zasob闚 zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.


3. Ochrona prywatno軼i os鏏 niepe軟oletnich

3.1 Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestruj帷ych si U篡tkownik闚.

3.2 Administrator Sklepu nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za ewentualn rejestracj w Sklepie os鏏 niepe軟oletnich, ani za podejmowane przez nie dzia豉nia. Odpowiedzialno嗆 prawna za takie dzia豉nia spoczywa wy陰cznie na opiekunach prawnych nieletniego.


4. Zabezpieczenia

4.1 Sklep zaopatrzony jest w 鈔odki bezpiecze雟twa, maj帷e na celu ochron danych osobowych pozostaj帷ych pod kontrol Administratora przed utrat, niew豉軼iwym wykorzystaniem i modyfikacj. Administrator posiada r闚nie stosown dokumentacj oraz wdro篡  stosowne procedury zwi您ane z ochron danych osobowych w Sklepie.

4.2 Administrator zapewnia, 瞠 chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowi您uj帷ymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpiecze雟twa.

4.3 Administrator o鈍iadcza, i zlecaj帷 innym podmiotom 鈍iadczenie us逝g, wymaga od partner闚 stosowania odpowiednio wysokich standard闚 ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga si zapewnienia sobie prawa kontroli zgodno軼i dzia豉nia tych podmiot闚 z tymi standardami.

4.4 W celu zapewnienia nale篡tej ochrony us逝gom 鈍iadczonym przez siebie drog elektroniczn,  Administrator  Sklepu stosuje wysoki poziom zabezpiecze w陰cznie z ochron kryptograficzn transmisji danych osobowych (protok馧 SSL) zgodnie z cz窷ci C do Rozporz康zenia Ministra Spraw Wewn皻rznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk闚 technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada  urz康zenia i systemy informatyczne s逝膨ce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

4.5 Ze wzgl璠u na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn mo瞠 si wi您a z zagro瞠niami, niezale積ie od dochowania przez Administratora Sklepu nale篡tej staranno軼i.


5. Rezygnacja/poprawa danych

5.1 Zar闚no U篡tkownikowi  jak i Klientowi jednorazowemu przys逝guje prawo do wgl康u w swoje dane, ich poprawiania oraz do usuni璚ia ich z bazy danych Administratora.

5.2 Usuni璚ie danych U篡tkownika jest r闚noznaczne z usuni璚iem konta U篡tkownika w Sklepie.

5.3 Usuni璚ia konta U篡tkownika, a co za tym idzie zwi您anych z nim danych osobowych mo積a dokona poprzez wys豉nie takiego 膨dania na adres marketing@wektorbiuro.pl 秧danie takie musi by wys豉ne z adresu e-mail, z kt鏎ego dokonano rejestracji.

5.4 Usuni璚ia danych Klienta jednorazowego (kt鏎y wybra opcj newsletter) mo積a dokona drog listown – wysy豉j帷 na adres korespondencyjny Firmy prowadzonej przez Administratora Sklepu (ul. Golik闚ka 7, 30-273 Krak闚) list polecony zawieraj帷y takie 膨danie.


6. Zmiany Polityki Prywatno軼i

6.1 Administrator Sklepu zastrzega  sobie prawo zmiany powy窺zej polityki prywatno軼i w ka盥ej chwili i miejscu, jednocze郾ie zobowi您uj帷 si do  niezw這cznego opublikowania nowej polityki prywatno軼i na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych U篡tkownik闚.


7. Reklamy i linki stron trzecich

7.1 Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodz od partner闚 Administratora Sklepu.

7.2 W豉軼icielom reklam mo瞠 by jedynie przekazywana informacja o ilo軼i wy鈍ietle reklamy. Pozosta貫 informacje, a w szczeg鏊no軼i dane osobowe U篡tkownik闚 lub Klient闚 jednorazowych nie s udost瘼niane. W celu uzyskania szczeg馧闚 na temat reklam oraz element闚 cookies pochodz帷ych od partner闚 Administratora Sklepu  nale篡 zapozna si z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawc闚.

7.3 Sklep zawiera odno郾iki do innych stron.  Administrator Sklepu nie odpowiada za polityk ochrony prywatno軼i stosowan przez w豉軼icieli lub administrator闚 stron do kt鏎ych przekierowuj  odsy豉cze zamieszczane w Sklepie. W razie w徠pliwo軼i U篡tkownicy winni zapozna si z tre軼i o鈍iadcze o ochronie prywatno軼i zamieszczonymi  na tych stronach.

8. Kontakt

8.1 W razie jakichkolwiek pyta lub uwag dotycz帷ych niniejszej deklaracji ochrony prywatno軼i lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza si  o kontakt pod adresem: marketing@wektorbiuro.pl

WektorBiuro
WektorBiuro
Kontakt
ul. Golik闚ka 7
30-723 Krak闚, Polska
Biuro Obs逝gi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz wi璚ej
Mo磧iwa p豉tno嗆 on-line
w systemie
Copyrights 2013 Wektor Artyku造 Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron