Kompleksowe zaopatrzenie biur!

12 2920248 do 51
koszyk pusty | 0 zł
zobacz koszyk
Informacje :: Polityka prywatności
Polityka prywatności - platforma handlowa działająca pod adresem wektorbiuro.pl.

1. Informacje ogólne:

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych na internetowej platformie handlowej działającej pod adresem wektorbiuro.pl przygotowane zostało przez firmę Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-723) przy ul. Golikówka 7, wpis do KRS nr 0000102483, nr NIP 679-271-26-46, nr Regon 350631637 i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w handlu internetowym.

Definicje:

Użytkownik – osoba zarejestrowana w systemie internetowej platformy handlowej www.wektorbiuro.pl.
Klient jednorazowy – osoba która dokonała zakupu  w systemie internetowej platformy handlowej www.wektorbiuro.pl z pominięciem systemu rejestracji.
Administrator Sklepu ( Administrator Danych Osobowych) -  Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-723) przy ul. Golikówka 7.
Sklep – internetowa platforma handlowa działająca pod adresem wektorbiuro.pl prowadzona i administrowana przez Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (30-723), przy ul. Golikówka 7.

2. Zasady zbierania i przetwarzania przez Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o. danych osobowych, obowiązujące w Sklepie wektorbiuro.pl

2.1  Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Użytkowników, a także  Klientów jednorazowych są  zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).

2.2  Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Sklepie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do świadczenia usług tzn. do realizacji transakcji zawieranych z Klientami.

2.3  Dane osobowe gromadzone przez Administratora Sklepu służą realizacji zobowiązań wobec Użytkowników oraz Klientów jednorazowych  Sklepu – a zatem gromadzone są wyłącznie w celu realizacji umowy oraz w celach marketingu własnego (newsletter, program lojalnościowy) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Administratora Sklepu zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

2.4 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Sklepie, lub w przypadku Klientów jednorazowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.

2.5 W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Użytkownika: Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa firmy, numer NIP, ( jeśli  Użytkownikiem jest osoba reprezentująca firmę), dane adresowe.

2.6 Dane osobowe Klientów jednorazowych są  przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, chyba że Klient wybierze opcję newsletter.  W takim przypadku w bazie  Sklepu przechowywany będzie adres mailowy Klienta jednorazowego.

2.7 Adresy IP Użytkowników i Klientów jednorazowych  zapisywane są jedynie w logach serwera i wykorzystywane wyłącznie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz  dla potrzeb  zarządzania Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

2.8 Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

2.9 Dane Użytkowników oraz Klientów jednorazowych Sklepu nie są udostępniane osobom  trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora Sklepu do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie to jest niezbędne do realizacji zamówień.

2.10 Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. cookies (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Użytkownikom do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm ten nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.


3. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

3.1 Sklep nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku rejestrujących się Użytkowników.

3.2 Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nie działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na opiekunach prawnych nieletniego.


4. Zabezpieczenia

4.1 Sklep zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w Sklepie.

4.2 Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

4.3 Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4.4 W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną,  Administrator  Sklepu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać  urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

4.5 Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Sklepu należytej staranności.


5. Rezygnacja/poprawa danych

5.1 Zarówno Użytkownikowi  jak i Klientowi jednorazowemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

5.2 Usunięcie danych Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika w Sklepie.

5.3 Usunięcia konta Użytkownika, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres marketing@wektorbiuro.pl Żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano rejestracji.

5.4 Usunięcia danych Klienta jednorazowego (który wybrał opcję newsletter) można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Firmy prowadzonej przez Administratora Sklepu (ul. Golikówka 7, 30-273 Kraków) list polecony zawierający takie żądanie.


6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1 Administrator Sklepu zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.


7. Reklamy i linki stron trzecich

7.1 Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodzą od partnerów Administratora Sklepu.

7.2 Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności dane osobowe Użytkowników lub Klientów jednorazowych nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies pochodzących od partnerów Administratora Sklepu  należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.

7.3 Sklep zawiera odnośniki do innych stron.  Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonymi  na tych stronach.

8. Kontakt

8.1 W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się  o kontakt pod adresem: marketing@wektorbiuro.pl

WektorBiuro
WektorBiuro
WektorBiuro
Kontakt
ul. Golikówka 7
30-723 Kraków, Polska
Biuro Obsługi Klienta
(12) 292 02 48 ... 51
(12) 650 31 35
zobacz więcej
Możliwa płatność on-line
w systemie
Copyrights 2013 Wektor Artykuły Biurowe, realizacja INVENTCOM projektowanie stron